Remisser & yttranden

Här finns remissyttranden, svar på remisser, från Uppsala studentkår. I regel sänds dessa till någon av följande: SFS - Sveriges förenade studentkårer, Uppsala universitet eller regeringen (Utbildningsdepartementet).

BilagaStorlek
PDF icon (2019-05-23) Yttrande rörande förslag till handlingsplan för samverkan 2019-202068.71 KB
PDF icon (2019-05-02) Enkätsvar rörande den nya upplagan av Rättssäker examination406.78 KB
PDF icon (2019-05-02) Yttrande över betänkandet Styr- och resursutredningen 617.87 KB
PDF icon (2019-03-06) Remissvar avseende Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)221.51 KB
PDF icon (2018-11-15) Remissvar avseende revidering av arbetsordning för Uppsala universitet745.77 KB
PDF icon (2018-10-08) Remissvar rörande förslag till språkpolicy för Uppsala universitet222.79 KB
PDF icon (2018-08-10) Remissvar rörande betänkandet Validering i högskolan (SOU 2018:29)123.09 KB
PDF icon (2018-05-28) Remissvar till promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar63.15 KB
PDF icon (2018-04-05) Remissvar rörande Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård64.07 KB
PDF icon (2018-03-16) Remissvar rörande Programmet för lika villkor vid Uppsala universitet106.55 KB
PDF icon (2018-02-06) Remissvar rörande Studiemedel i51 KB
PDF icon (2018-01-30) Remissvar rörande vilken tid kurs- och utbildningsplaner bör vara fastställda och tillgängliga49.06 KB
PDF icon (2018-01-30) Remissvar rörande Bastjänstgöring för läkare70.37 KB
PDF icon (2017-12-15) Remissvar rörande Översyn av den kvalitetsbaserade resursfördelningen55.63 KB
PDF icon (2017-10-19) Remissvar rörande Handlingsplan för breddad rekrytering och breddat deltagande52.97 KB
PDF icon (2017-10-13) Remissvar rörande förslag om Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter90.2 KB
PDF icon (2017-10-12) Remissvar rörande Förslag antal sökalternativ till nationella antagningsomgångarna97.39 KB
PDF icon (2017-09-28) Remissvar rörande Brett deltagande i högskoleutbildning118.12 KB
PDF icon (2017-08-18) Remissvar rörande Samling av skolan: Nationell strategi för kunskap och likvärdighet99.09 KB
PDF icon 170524 Yttrande konsortialavtal ladok31.44 KB
PDF icon 170524 Yttrande tillträdesutredningen121.14 KB
PDF icon 170421 Remissvar rörande Förslag till Plan för jämställdhetsintegrering104.13 KB
PDF icon 170407 Kommentar till förslag till revidering av stadgar för Studenthälsan Uppsala 72.77 KB
PDF icon 170213 Kommentar från kårsamverkan rörande tillägg till beslut om former för framtagande av förslag till rektor och utseende av 121.24 KB
PDF icon 170202 Remissvar rörande förslag till reviderade bestämmelse angående stipendiats närvaroskyldighet55.02 KB
PDF icon 170201 Remissvar rörande förslaget "En flexiblare ämneslärarutbildning"224.87 KB
PDF icon 170125 Kommentar på utkast till Uppsala universitets årsredovisning för 2016261.68 KB
PDF icon 170110 Förslag på omorganisation av ledning och styrning av lärarprogrammen vid UU147.89 KB
PDF icon 161130 Remissvar rörande förslag till reviderat pedagogiskt program för Uppsala universitet157.99 KB
PDF icon 161130 Remissvar rörande Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet481.29 KB
PDF icon 161129 Remissvar rörande former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor350.15 KB
PDF icon 161118 Yttrande rörande handlingsplan för systematiskt lika villkorsarbete108.56 KB
PDF icon 161028 Yttrande rörande nya stadgar för studenthälsan i Uppsala76.43 KB
PDF icon 161028 Yttrande rörande slutbetänkandet "Vägen in i det svenska skolväsendet"116.83 KB
PDF icon 160930 Yttrande rörande UKÄ:s kartläggning av studieavgifter52.45 KB
PDF icon 160930 Yttrande rörande UKÄ:s nya upplaga av "Rättsäker examination"95.4 KB
PDF icon 160830 Yttrande rörande Uppsala kommuns innerstadsstrategi84.58 KB
PDF icon 160830 Yttrande rörande "Uppsala kommuns förslag till ny översiktsplan"93.64 KB
PDF icon 160808 Yttrande rörande "Förslag på nytt studiestartsstöd"83.31 KB
PDF icon 160531 Yttrande rörande UKÄs rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola123.77 KB
PDF icon 160527 Remissvar gällande Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning 95.68 KB
PDF icon 160429 Remissvar angående förslag till modell för utbildningsutvärderingar148.69 KB
PDF icon 160429 Remissvar avseende revidering av Program för lika villkor61.13 KB
PDF icon 160429 Remissvar angående Uppsala universitets forskningsstrategier 2016-202078.23 KB
PDF icon 160330 Yttrande rörande Förslag till ändringar i UHRs föreskrifter om högskoleprovet38.66 KB
PDF icon 160323 Remissvar angående förslag till reviderad instruktion för stipendienämnden48.73 KB
PDF icon 160318 Remissvar förslag till handlingsplan för det universitetsövergripande kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet126.48 KB
PDF icon 160311 Yttrande rörande Trafikförsörjningsprogram 2.0215.82 KB
PDF icon 160303 Yttrande rörande Förslag till föreskrifter om ändring i UHRs föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieu37.32 KB
PDF icon 160301 Yttrande rörande förslag till program och handlingsplan för samverkan 206.07 KB
PDF icon 160218 Kommentarer till Uppsala universitets årsredovisning för 2015189.51 KB
PDF icon 160216 Yttrande rörande förslag till nytt linjenät för Uppsalas Stadsbussar115.99 KB
PDF icon 160201 Yttrande angående utvärderingen av Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-201581.3 KB
PDF icon 160129 Kommentarer på utkast av Uppsala universitets årsredovisning för 2015198.01 KB
PDF icon 160122 Yttrande angående ledningsutredningen (SOU 2015:92)92.54 KB
PDF icon 151215 Remissvar angående förslag till riktlinjer avseende information om lediga anställningar vid Uppsala universitet117.46 KB
PDF icon 151210 Yttrande angående förslaget till remissvar om forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS85.23 KB
PDF icon 151201 Yttranden om riktlinjer för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet73.67 KB
PDF icon 151123 Remissvar rörande promemorian Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen111.61 KB
PDF icon 151114 Yttrande angående Uppsala kommuns förslag till innerstadsstrategi194.26 KB
PDF icon 151015 Yttrande angående förslaget till underlag inför forskningspropositionen136.87 KB
PDF icon 151009 Yttrande rörande lämplighet i lärar- eller förskolläraryrket970.45 KB
PDF icon 151006 Yttrande till SFS rörande remissvar angående Delrapport från ledningsutredningen116.74 KB
PDF icon 151006 Yttrande till Uppsala universitet angående delrapport från ledningsutredningen107.09 KB
PDF icon 151005 Remissvar Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande194.07 KB
PDF icon 150925 Åsikter om SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år57.7 KB
PDF icon 150911 Yttrande rörande Fördjupad översiktsplan för Södra staden101.9 KB
PDF icon 150904 Yttrande rörande Planprogrammet för Ulleråker104.83 KB
PDF icon 150827 Yttrande till UU angående UHR:s enkät om breddad rekrytering113.11 KB
PDF icon 150604 Yttrande rörande Kartläggning av ärenden om återbetalning av studieavgifter78.12 KB
PDF icon 150513 Yttrande rörande förslag på Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov i universitetets lokaler89.53 KB
PDF icon 150513 Kommentar på förslag till Reviderade riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden m.m.101.46 KB
PDF icon 150417 Yttrande rörande förslag till program och handlingsplan för internationalisering vid Uppsala universitet140.22 KB
PDF icon 150414 Yttrande rörande promemoria om förslag till ny ämneslärarutbildning årskurs 7-981.86 KB
PDF icon 150210 Remissvar rörande Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet - konsekvensutredning86.78 KB
PDF icon 150205 Yttrande rörande Förslag till rekommendationer och arbetsrutiner avseende stöd till elitidrottande studenter vid Uppsala 1.03 MB
PDF icon 150114 Yttrande rörande föreskrifter om ändring i UHRs föreskrifter om grundläggande behörighet och urval56.71 KB
PDF icon 141217 Yttrande rörande program och handlingsplan för hållbar utveckling505.06 KB
PDF icon 141113 Yttrande rörande förslag till riktlinjer angående egen antagning av studieavgiftsskyldiga studenter76.88 KB
PDF icon 141015 Yttrande rörande kulturmiljöprogram [Uppsala kommun]403.09 KB
PDF icon 140910 Yttrande rörande promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån325.87 KB
PDF icon 140905 Yttrande rörande promemorian Examenspremier till vissa lärare1.13 MB
PDF icon 140826 Yttrande rörande Aktiva åtgärder mot diskriminering144.61 KB
PDF icon 140811 Yttrande rörande promemoria om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete [SFS]448.73 KB
PDF icon 140701 Yttrande rörande promemoria om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete [UU]139.55 KB
PDF icon 140512 Yttrande rörande förslag på mål och strategier för Uppsala universitet307.42 KB
PDF icon 140401 Yttrande rörande riktlinjer för studie- och karriärvägledning408.34 KB
PDF icon 140317 Yttrande rörande förslag om ändring i förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexame401.2 KB
PDF icon 140227 Yttrande rörande föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval457.19 KB
PDF icon 140204 Yttrande rörande förslag på SFS principprogram456.53 KB
PDF icon 140122 Yttrande rörande underlag för Uppsala universitets budgetunderlag 2015-2017513.49 KB
PDF icon 140115 Yttrande rörande förslag till ny stadga för SFS1.05 MB
PDF icon 131219 Yttrande rörande ansökningstider till kurser och program562.88 KB
PDF icon 131218 Yttrande rörande rutin för hantering av misstanke om vilseledande vid examination967.05 KB
PDF icon 131202 Yttrande rörande förslag till fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån576.85 KB
PDF icon 131115 Yttrande [till Utb.dep] rörande högskolestiftelser572.68 KB
PDF icon 131031 Yttrande rörande handlingsplan för breddad rekrytering524.32 KB
PDF icon 131016 Yttrande [till SFS] rörande högskolestiftelser596.29 KB
PDF icon 131010 Yttrande rörande kartläggning av lärosätenas klagomålsrutiner249.36 KB
PDF icon 130930 Yttrande rörande handlingsplan för lika villkor 2013-2015645.39 KB
PDF icon 130829 Yttrande rörande förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter1.06 MB
PDF icon 130806 Yttrande rörande promemorian en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor2.17 MB
PDF icon 130805 Yttrande rörande promemorian om antagning av studieavgiftsskyldiga studenter1.06 MB
PDF icon 130603 Yttrande rörande remiss för drogpolitiskt program för Uppsala kommun583.69 KB
PDF icon 130508 Yttrande rörande remiss avseende Mål och strategier för Uppsala universitet – Campus Gotland526.32 KB
PDF icon 130429 US, DN och Farmacevtiska - yttrande rörande Uppsala universitets verksamhetsplan för 2014660.92 KB
PDF icon 130422 Yttrande rörande ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014–2016745.87 KB
PDF icon 130422 Yttrande rörande remiss av förslag till riktlinjer för anställning efter 67 års ålder vid Uppsala universitet481.95 KB
PDF icon 130418 DNs Yttrande rörande remiss av förslag till riktlinjer för anställning efter 67 års ålder vid Uppsala universitet932.5 KB
PDF icon 130416 Yttrande rörande promemorian förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande461.48 KB
PDF icon 130320 Yttrande rörande organisation av det teknisk-administrativa stödet vid Uppsala universitet – Campus Gotland m.m.768.24 KB
PDF icon 130313 Yttrande rörande Socialdemokraternas i Uppsalas motion om att upprätta en bostadsförmedling i Uppsala [KSN-2013-0197]800.36 KB
PDF icon 130304 Yttrande rörande departementspromemorian Fysioterapeut - ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster748.77 KB
PDF icon 130222 Yttrande rörande förslag till handlingsplan för miljöarbete vid Uppsala universitet751.66 KB
PDF icon 130128 Yttrande rörande studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat566.57 KB
PDF icon 130128 Yttrande rörande förslag på beslut om övergångsbestämmelser för examen efter planerat samgående 2013-07-01 mellan Uppsala616.6 KB
PDF icon 121120 Yttrande rörande förslag om ändrade regler för grundläggande behörighet till officersutbildning483.67 KB
PDF icon 121106 Yttrande rörande den forskningspolitiska propositionen231.17 KB
PDF icon 121101 Yttrande rörande UU:s förslag till handlingsplan för internationalisering576.24 KB
PDF icon 121015 Yttrande rörande Innovationsstödjande verksamheter115.9 KB
PDF icon 120927 Yttrande rörande förslag till organisation av det universitetsövergripande arbetet med lika villkor1.12 MB
PDF icon 120831 Yttrande rörande koncept för Uppsala universitets webb2.34 MB
PDF icon 120704 Yttrande rörande förslag till utfasning av utbildningsbidrag vid Uppsala universitet109.89 KB
PDF icon 120612 Yttrande rörande utkast på riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling476.34 KB
PDF icon 120608 Yttrande rörande förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor114.1 KB
PDF icon 120605 Yttrande rörande Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5)941.28 KB
PDF icon 120524 Yttrande rörande ändring av CSN:s föreskrifter975.39 KB
PDF icon 120427 Yttrande rörande validering av reell kompetens579.5 KB
PDF icon 120314 Yttrande rörande resursfördelningsmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Uppsala universitet799.07 KB
PDF icon 120216 Yttrande rörande riktlinjer för rekrytering och befordring av lärare vid vetenskapsområdet medicin och farmaci56.3 KB
PDF icon 120216 Yttrande rörande prestationsbaserad resurstilldelning1.1 MB
PDF icon 120215 Yttrande rörande Tre blir två! (SOU 2012:1)253.71 KB
PDF icon 120127 Yttrande till Högskoleverket rörande utkast på rapport från tillsynsbesök vid Uppsala universitet837.35 KB
PDF icon 111125 Yttrande om Högskoleverkets förslag på föreskrifter om områdesbehörigheter och ändring i föreskrifter om urval/behörighet19.45 KB
PDF icon 111124 Yttrande rörande Uppsala universitets utkast på forsknings-, innovations- och utbildningsstrategier139.34 KB
PDF icon 111028 Yttrande rörande Uppsala universitets förslag på anställningsordning1.28 MB
PDF icon 111016 Kommentarer till utkast på Uppsala universitets verksamhetsplan för år 2012167.97 KB
PDF icon 110916 Yttrande rörande arbetsordningen för Uppsala universitet493.53 KB
PDF icon 110901 Yttrande rörande tillgång till lärosätens lokaler75.37 KB
PDF icon 110804 Yttrande rörande cirkulär migration58.04 KB
PDF icon 110325 Yttrande rörande "Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet"748.42 KB