Student- och doktorandombud

(You can find information in English below)
Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

 

Student- och doktorandombuden arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Ombuden kan:
- Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
- Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
- Hjälpa till med klagomål.
- Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas.
Ombuden kan inte:
- Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och riktlinjer.
- Bestämma i ärendet.
- Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
- Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandombuden:
Mail: ombud [at] us.uu.se
Telefon: 018 – 480 31 32 eller 018 - 480 31 10
För att träffa student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller telefon.
Bra att veta! För dig som är student på grund- och avancerad nivå finns det lokala studiebevakare vid de olika kårerna som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt egna campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs. Här hittar du deras kontaktuppgifter:

US - http://www.uppsalastudentkar.se/studiebevakning
UTN - https://www.utn.se/sv/studiebevakning/dina-centrala-studiebevakare
JF - http://www.jf-uppsala.se/kontakt/
UE - http://uppsalaekonomerna.se/studiebevakning/
Farmis - http://www.farmis.se/studiebevakning/skydd-student-och-doktorandombud/
Rindi - https://www.rindi.com/studiebevakning

Student- and PHD student ombud

If a study related problem occurs during your time as a student or PhD student at Uppsala University you are welcome to contact us. Study related problems that the ombudspersons handle may, for example, concern emerged conflicts with the university, support in disciplinary matters or if you feel you have been treated disadvantageously. The student- and PhD student ombudspersons works for all student unions at Uppsala University and offer help to all students and PhD students regardless if you are a member of a student union or not. The service is free of charge. We help you on your own terms and never bring up or share your situation with a third party without your consent to specifically do so.

What can the ombudspersons do?
- Be a neutral and independent instance between you and Uppsala University in a possible conflict.
- Help you understand your own rights and obligations.
- Help you with complaints.
- Investigate whether Uppsala University follows the rules in handling your cases and protects your rights.
What can’t the ombudspersons do?
- Take your side against Uppsala University when UU has followed laws, regulations and policies.
- Decide on the matter.
- Instruct or get instructed by units or decision-making bodies at Uppsala University.
- Be an appeal body for issues already addressed and dealt with by other entities or decision-making bodies at Uppsala University.

Contact information:
E-mail: ombud [at] us.uu.se
Phone: 018 – 480 31 32 or 018 - 480 31 10
To book a meeting with the ombudspersons, please contact us by email or phone. Good to know! If you are a student at ground or advanced level: All student unions at Uppsala University have their own local Student Liaison Officers whose assignment is to help students in study related matters. Their offices are located in the different student campuses. Therefore we recommend that you initially contact them with your question since they have better insight of the specific courses or program that you study. This is their contact information:
US - http://www.uppsalastudentkar.se/studiebevakning
UTN - https://www.utn.se/sv/studiebevakning/dina-centrala-studiebevakare
JF - http://www.jf-uppsala.se/kontakt/
UE - http://uppsalaekonomerna.se/studiebevakning/
Farmis - http://www.farmis.se/studiebevakning/skydd-student-och-doktorandombud/
Rindi - https://www.rindi.com/studiebevakning