Vanliga frågor – student

STUDENTER PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Administration/Information

- Vilket är det lättaste sättet att få reda på vad som gäller specifikt för kursen jag ska läsa?

Läs kursplanen! Den innehåller sådant som du som student bör känna till, till exempel kursmål, hur du kommer att examineras och hur dina prestationer ska bedömas. Kursplanen är bindande enligt högskoleförordningen, det som står i den kan inte ändras under kursens gång. Att läsa kursplanen är ett utmärkt sätt att känna till sina rättigheter.

- Min kurs börjar om två veckor och jag har fortfarande inte fått varken schema eller litteraturlista. Är det här verkligen okej?

Nej, det är inte okej! Ett översiktligt schema med alla examinerande moment och obligatorisk undervisning ska finnas tillgängligt senast fem veckor före terminsstart. Då ska även en förteckning av den huvudsakliga litteraturen finnas. Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka före kursstart.

- Nu har jag väntat tre veckor på att få min tenta rättad, dessutom är det inte lång tid kvar till omtentan. Hur länge ska jag behöva vänta?

En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad och betygssatt efter högst 25 kalenderdagar. Detta måste dessutom ske minst 14 dagar före omtentamen.

- Hjälp! De säger vid min institution att min tenta har försvunnit. Vad gäller?

Då en tenta försvunnit, tappats bort eller liknande och det är universitetet som bär ansvaret för att detta har skett ska studenter i denna situation snarast ges möjlighet till att skriva en ny tentamen. Kontakta kursansvarig lärare och fråga vad som gäller.

Antagning

-Jag blev antagen till en kurs men glömde att tacka ja till den på antagning.se. Nu har jag blivit struken från kursen och måste göra en sen anmälan vilket med största sannolikhet innebär att jag inte kommer in på kursen. Finns det något jag kan göra? Om jag hade tackat ja i tid hade jag ju varit antagen…

Ansökning och svar av antagning på kurser inom föreskriven tid är studentens ansvar. Tyvärr innebär det att du inte kan kräva en plats på kursen med motiveringen att du hade blivit antagen om du inte hade glömt att tacka ja till platsen. Därför bör du först och främst göra en sen anmälan till kursen via antagning.se om detta är möjligt. Ett sätt att försöka lösa din situation kan också vara att, efter du gjort en sen anmälan till kursen, ta kontakt med den institution som ger kursen du vill läsa för att förklara din situation. Du kan exempelvis kontakta kursansvarig eller studievägledare. Ofta har de ett system för reservantagning som sker efter kursstart då de vet hur många studenter som kommer att läsa kursen. De kan ge bättre upplysningar om dina chanser att bli antagen som reserv.

 

CSN

- Jag får studiemedel från CSN för heltidsstudier. Vad händer om jag inte lyckas få godkänt i alla kurser den här terminen, kommer pengarna att krävas tillbaka?

Så länge du faktiskt studerar i den omfattning som du har angett i din ansökan, det vill säga inte avregistrerar dig från kursen och genomför alla obligatoriska moment får du inte återkrav för att du inte får godkänt på kursen. Däremot kommer du inte kunna få mer studiemedel förrän du har fått godkänt på minst 75 % av poängen på de kurser som du har sökt studiemedel för, eller 62,5 % om du läser din första eller andra termin.

- Hur påverkas mitt studiemedel om jag blir sjuk?

När du blir sjuk kan du behålla ditt studiemedel. Du måste anmäla din sjukdom till Försäkringskassan redan första sjukdagen, och efter åttonde dagen krävs ett läkarintyg. I 30 dagar betalas då studiemedlet ut som vanligt, men utan några poängkrav. Från dag 31 och framåt försvinner återbetalningskravet. Du ska inte avregistrera dig från kursen du tänkt läsa eller har påbörjat läsa under tiden du är sjuk eftersom en avregistrering medför att du inte längre är att se som student och därmed bortfaller möjligheten till att få studiemedel från CSN under tiden du är sjuk. Du kan dock inte få ersättning under sommaren.

- Jag har fått avslag från CSN eftersom jag inte har tagit tillräckligt med högskolepoäng under förgående termin. Därför behöver jag söka dispens för fortsatta studiemedel. Vad ska jag skriva i överklagan till CSN?

För att du ska kunna få dispens så ska det ha funnits särskilda skäl till att du inte klarade av att ta de poäng du fick studiemedel för. Exempel på särskilda skäl är att du eller en nära anhörig har varit sjuk eller att någon nära anhörig avlidit, att du har en funktionsnedsättning som medför att studierna tar längre tid eller att du har haft svårt att klara dina studier på grund av allvarliga brister på skolan. I dispensansökan är det bra att bifoga dokumentation som styrker de särskilda skäl som du åberopar. Att man har hoppat av utbildningen för att man fått jobb är typiskt sett inte ett särskilt skäl som gör att man få dispens från poängkravet.

 

Disciplinärenden

- Jag har förstått att reglerna kring fusk och plagiat är stränga på universitetet, vad händer om jag blir anmäld för fusk?

En student som blir påkommen med att använda otillåtna hjälpmedel eller som på annat sätt försöker vilseleda under ett prov eller när en studieprestation annars ska bedömas kan bli anmäld för misstanke om fusk/plagiat. Anmälan skrivs vanligtvis av studierektor för studentens institution och sänds därefter till Disciplinnämnden vid Uppsala universitet.
Du har som student rätt ge ett eget yttrande till Disciplinnämnden, samt uttala dig ytterligare vid Nämndens sammanträde. Nämnden kan fria eller besluta att antingen ge en varning, som framförallt betyder att du med största sannolikhet kommer att behöva göra om examinationen, eller att stänga av dig från studier vid Uppsala Universitet under en viss period, som högst ett halvår. Ett beslut om avstängning innebär vidare att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.

En avstängning innebär även att institutionen meddelar CSN om tiden för avstängning eftersom studenten under avstängningen inte räknas som student och därför inte har rätt att uppbära studiemedel. Det är dock upp till CSN hur de väljer att agera, universitetet har bara skyldighet att informera om avstängningen. Ett avstängningsbeslut från Disciplinnämnden börjar vanligtvis gälla omedelbart. Det går att överklaga Nämndens beslut i Förvaltningsrätten om studenten anser att det är felaktigt.

Om du blir anmäld för misstanke om fusk/plagiat är du välkommen att kontakta student- och doktorandombudet som kan bistå med hjälp och råd då du ska skriva ditt yttrande till Disciplinnämnden.

 

Examinationsmoment

-Jag har kuggat en tenta i en kurs två gånger. Jag har alltid skrivit den i en sal. Jag undrar om jag kan begära en annan examinationsform?

Om du genomgått två examinationstillfällen utan godkänt resultat har du rätt till att få en annan examinator utsedd. Finns det särskilda skäl för att inte kunna erbjuda en annan examinator har du rätt till en annan examinationsform.

- Vad kan jag göra om jag tycker att jag har fått fel betyg på en tenta?

Det går inte att överklaga ett betyg, däremot kan du begära omprövning. En omprövning gäller betyget för en hel kurs och inte för till exempel en enskild tenta och innebär att examinatorn gör om bedömningen för vilket betyg du ska ha på kursen. En omprövning kan aldrig innebära att betyget sänks. Om du vill att ditt betyg ska omprövas ska du skicka en så utförlig motivering om varför du vill ha höjt betyg som möjligt till examinatorn. Om ditt betyg inte höjs vid omprövningen kan du vända dig till universitetets betygsombudsmän. De kan inte själva höja betyget men kan ge en rekommendation till examinatorn.

- Jag har hört att man bara får skriva om en tenta fem gånger för att få godkänt, stämmer verkligen det?

Nja, det finns ingen övre gräns för hur många gånger du får skriva om din tenta. Däremot får inte antalet tentatillfällen för att nå godkänt resultat begränsas till färre än fem. Detta regleras i högskoleförordningen. Du har alltså rätt till minst fem tentatillfällen för att få godkänt resultat.

- Jag har tidigare läst en kurs som jag inte blev helt klar med. Jag har varit på alla obligatoriska seminarier men inte lämnat in pm:en och inte skrivit tentan. Nu när jag vill göra klart kursen säger institutionen att jag måste söka och registrera om mig på kursen. Är det så?

Nej, om det enda du har kvar på kursen är examinerande moment som inte är lärarledda, alltså bland annat tentor och inlämningsuppgifter så behöver du inte registrera om dig på kursen utan du behöver bara kolla upp tentadatum eller inlämningsdatum och sen göra de examinerande momenten. Obs att du kan behöva anmäla i förväg att du tänker skriva en tenta eller lämna in en skrivuppgift.

- Examinationen för en kurs var hemtentamen. Vid omtentamen vill examinatorn ändra examinationsformen till muntlig tentamen. Får hen göra så? Har jag inte rätt att begära samma examinationsform?

Det finns ingen allmän regel som säger att man inte får byta examinationsform. Men om det står något i kursplanen om examinationsform så ska det gälla även omtenta. En omtenta får heller aldrig vara svårare eller lättare än den ordinarie tentan.

 

Handledning

- Jag har en väldigt dålig relation till min uppsatshandledare och jag känner att hen inte är till någon hjälp i mitt uppsatsskrivande. Har jag rätt att byta handledare?
Om det finns särskilda skäl bör en student ges möjlighet att byta handledare vid examensarbete. Detta måste du själv begära hos institutionen.

 

- Jag blev inte klar med min uppsats i tid, har jag rätt att få hjälp av min handledare även efter att kursen egentligen är slut?

Det finns ingen absolut rätt till fortsatt handledning då kursen är slut. Ofta brukar dock handledare hjälpa de studenter som blivit försenade oavsett om det finns en formell rätt till det eller inte. Alla institutioner och kurser ska ha regler om vad som gäller för handledning. Hör av dig till din institution och begär att få läsa de regler som gäller där.

 

Praktik

- Jag har fått praktik långt ifrån Uppsala som jag kommer ha svårt att genomföra eftersom jag har en sjukdom och måste besöka läkare för behandling flera gånger i månaden, har jag rätt att byta praktikplats?

De flesta utbildningar där praktik ingår har regler om att den som har medicinska eller andra speciella skäl har rätt att få en praktikplats som gör att praktiken kan genomföras så smidigt som möjligt. Det viktiga är att höra av sig i tid och tydligt ange vilka skäl en har för att få en viss praktikplats. Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka under praktiken så att du inte kan genomföra den har du rätt att genomföra den vid ett senare tillfälle.

- Jag har fått min praktik förlagd väldigt långt från Uppsala. Jag får därför ganska stora resekostnader, vad gäller för att få ersättning för dem?

Är praktiken oavlönad och obligatorisk i kursplanen ska du som student inte betala mer än 25% av de merkostnader som följer av den. Institutionen ska därför bidra med 75% av resekostnaderna. Detta förutsätter dock att du väljer ett så billigt resalternativ som möjligt.

 

Studiemiljö

- Jag har läs- och skrivsvårigheter och tycker att det är svårt hänga med i undervisningen och på tentorna? Finns det någon hjälp att få?

Ja, det finns det! Av diskrimineringslagen framgår att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett bl.a. funktionsnedsättning. Om dina läs- och skrivsvårigheterna är av varaktig natur räknas det som en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening vilket ger dig en rätt till pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra undervisningen tillgänglig för dig. Ett förslag är att ta kontakt med studievägledaren vid din institution eller universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning för att prata om de hinder som finns i din studiemiljö och vad som kan göras åt dem. Vid ett möte med samordnarna krävs att du tar med dig någon form av dokumentation på din funktionsnedsättning.

- Jag snubblade i trappan i föreläsningssalen, bröt benet och fick skållhett kaffe över hela mig. Finns det någon försäkring för studenter?

Ja, en högskola ska enligt högskoleförordningen ansvara för att du som student är försäkrad för personskada när skadan har uppkommit till följd av olycksfall i samband med högskoleutbildning i Sverige. Försäkringen avser även sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittoämne.

- Den senaste tiden har varit riktigt tuff. Hur mycket jag än pluggar känner jag mig aldrig nöjd med mig själv. Jag känner mig konstant stressad och det har börjat påverka mina studier negativt. Jag vet inte riktigt vem jag ska prata med om detta...

Om du behöver stöd i kontakterna med din institution för att förklara din situation och om möjligt komma fram till en individuell lösning som kan underlätta för dig i studierna är du välkommen att kontakta din lokala studiebevakare eller studentombudet för hjälp med det. Det kan även vara bra om du får prata med någon om den stress och prestationsångest du upplever i studielivet. På Studenthälsan finns läkare, psykologer och kuratorer som alla är specialiserade på studierelaterade frågor. Deras besöksadress är Övre Slottsgatan 7. Under deras ordinarie öppettider kan du ringa till receptionen, 018-15 50 50, eller helt enkelt gå dit för att boka en tid.

- Jag är ensamstående förälder och ska börja studera till hösten. Jag funderar på hur det kommer att gå att kombinera mitt föräldraskap med studier. Är det något särskilt jag ska tänka på? Vad har jag för rättigheter?

Uppsala universitet har en föräldrapolicy som säger att arbets- och studievillkoren ska vara sådana att föräldrar kan ta sitt fulla ansvar för hem och barn utan att detta lägger hinder i vägen för studierna. Institutioner ska i möjligaste mån underlätta för studenter som har barn genom att ha goda rutiner för schemaläggning, så att du som student i god tid kan planera form och tid för barnomsorg. I viss utsträckning bör det även erbjudas mer individualiserade anpassningar, exempelvis då du tillfälligt behöver stanna hemma för vård av sjukt barn. Det kan även vara bra att kontakta den institution du planerar att studera vid för att diskutera just din situation.

- Min examinator var väldigt otrevlig under opponeringen av min uppsats. Får det verkligen gå till så?

Självklart ska en lärare uppträda korrekt och inte vara otrevlig. Vi på kåren kan hjälpa dig med att prata med examinatorn och hens överordnade så att du får en ursäkt och så att det inte händer igen.

- Kursen jag läser har schemalagd obligatorisk undervisning mellan kl 08-17 under princip alla vardagar vilket känns rätt mastigt. Hur mycket av undervisningen får egentligen vara obligatorisk på en kurs?

Det finns inga regler om hur mycket av undervisningen som får vara obligatorisk. Det ska dock framgå av kursplanen vad som är obligatoriska moment av en viss kurs. Den sammanlagda studietakten för heltidsstudier ska inte vara mer än 40 timmar i veckan, alltså inräknat både undervisning och egna studier. Om det är en lägre studietakt än heltid för kursen du ska läsa (dvs tredjedelsfart eller deltid) blir antalet studietimmar per vecka färre.  Det bästa tipset här är att försöka ha en dialog med lärarna om vad som blir ett rimligt upplägg. Det bör alltid finnas en anledning och en motivering till att ett visst moment är obligatoriskt.

- Vi har en kurs som ska examineras på en lördag. Får det vara så? Jag har för mig att en ordinarietentamen inte får ligga på en lördag, eller är jag helt fel ute?

Den regel som finns säger att undervisning och tentor bör förläggas till vardagar mellan 08.00 och 17.00 om det inte finns särskilda skäl, eller det har angetts i kursplanen att undervisningen ligger på andra tider, alltså till exempel kvällskurser. Du bör i första hand vända dig till den kursansvariga för din kurs, och om du inte får gehör för dina synpunkter kan du vända dig till studiebevakaren för din institution.

 

Tillgodoräknanden

- Vart vänder jag mig om jag vill tillgodoräkna en kurs som jag har läst tidigare och som igår i ett program, men nu blir nekad att tillgodoräkna när jag nu börjat läsa programmet?

Det är alltid en bra början att prata med studievägledarna. Andra personer som kan kontaktas i den frågan är programansvarig och studierektor. Beslut om tillgodoräknande går också att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.