Politisk sekreterare

Uppsala studentkår arbetar med politiskt påverkansarbete inom flera sakområden. Det främsta arbetet sker inom områdena utbildningspolitik, bostadsfrågor, jämlikhetsfrågor samt ekonomi- och socialförsäkringsfrågor. Handläggare, organisationssekreterare och pressansvarig ryms nu i en ny position benämnd Politisk sekterare. Denne arbetar för att främja Uppsalastudenternas intressen inom dessa områden, bland annat genom:

· Nationell och lokal omvärldsbevakning

· Genomförande av större och mindre utredningsuppdrag av såväl kvalitativ som kvantitativ art

· Produktion av en stor del av kårens politiska textmaterial, såsom debattartiklar, pressmeddelanden, skrivelser, rapporter och liknande

· Löpande mediebevakning och regelbundna kontakter med medier

· Utarbetande av beslutsunderlag till och föredragande av ärenden, främst inför kårstyrelsen

· Tillsammans med de förtroendevalda representera kåren gentemot myndigheter, beslutsfattare och andra studentorganisationer

· Fungera som sekreterare i vissa arbetsgrupper

Som politisk sakkunnig och pressansvarig ansvarar politisk sekreterare för att hålla kåren och studenterna uppdaterade på vad som händer inom de områden som är relevanta för er studenter, och också för att hålla omvärlden uppdaterad på vad Uppsala studentkår tycker om utvecklingen inom dessa område.

Den politiske sekreteraren ansvarar även för att beslut fattade inom Uppsala studentkår dokumenteras och arkiveras på ett korrekt sätt och att information om dessa beslut förmedlas inom organisationen. Politiska sekreteraren är protokollförare vid kårens centrala organ, så som styrelsen och fullmäktige. Förutom beslutsprotokoll ska politiska sekreteraren även föra mötesanteckningar vid andra möten. Politiska sekretareren ansvarar också för sammanställning av de olika studentrepresentantposterna kåren tillsätter vid universitetet.