Föreningar

FRoKuS (Föreningen för romanska kulturer och språk) (Vilande)
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen ska arbeta för att erbjuda kulturella aktiviteter kring romanska språk och kulturer samt främja den sociala sammanhållningen bland studenter i romanska språk vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet. Föreningen ska arrangera olika kulturella och sociala evenemang för att uppfylla dessa mål. Föreningen är en medlemsstyrd organisation som bygger sin verksamhet på medlemmarnas delaktighet, behov och önskemål. Medlemskapet i föreningen är öppet till alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Föreningen står tydligt för värderingar som värnar grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och alla människors lika värde. Föreningen värnar också om akademisk frihet och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Fjölnir
En studentförening för alla studenter vid instutionen för arkeologi och antik historia.

Teologiska studierådet (TSR)
Studentförening via humanistiska sektionen. Förankrad till teologiska institutionen med syfte att vara studenternas röst i fakulitetsvärlden. Teologiska studierådet arrangerar även studiesociala engagemang för att öka studenternas studiemotivation och tillvaro.

Filosofiska kårföreningen, förening för studenter vid filosofiska institutionen
Vi ägnar oss åt studiebevakning, studentmedverkan och studiefrämjande verksamhet för studenter som studerar eller har studerat vid Filosofiska institutionen i Uppsala.

Cairde na gCeilteach, förening för keltiska språk
Föreningen Cairde na gCeilteach syftar till att främja gemenskap bland personer med intresse av keltisk kultur, sträva efter att synliggöra ocy sprida denna samt utöka intresset utanför föreningens gränser.

Historikerstudenterna Uppsala
Föreningen har till syfte att skapa goda förutsättningar för att bedriva historiska studier, att bidra till en god studiesocial miljö för dess medlemmar samt att bidra till att skapa goda kontakter med arbetslivet.

Studierådet för ABM (SABM)
SABM har två huvudsakliga uppgifter. Den första är att bevaka och tillvarata studenternas intressen samt medverka till institutionens positiva utveckling. Detta gäller såväl utbildningens innehåll och form som den studiesociala miljön. Den andra delen är anordnandet av sociala evenemang, som fester och föreläsningar.

Nordiska Studierådet
Nordiska studierådet är en förening för alla som studerar vid Institutionen för nordiska språk. Vi arbetar för att förbättra för studenter på institutionen och tillgodose deras rättigheter. Vi utser studentrepresentanter till olika poster på institutionen. Dessutom ordnar vi verksamhet av ren umgängeskaraktär: filmkvällar, seminarier som blandar både högt och lågt m.m.

Genusföreningen Uppsala universitet
Föreningen syftar till att främja diskussioner    kring genusvetenskap och feminism    mellan    studenter, doktorander, forskare, lärare och andra på och utanför Uppsala universitet. Föreningen skall underlätta för studenternas egna    engagemang    och intressen    att manifesteras i konkreta aktiviteter. Den har även till uppgift att stärka gemenskapen och främja utbytet av erfarenhet och kunskap mellan genusintresserade studenter på olika program och kurser. Föreningen avser till att tillvarata studenternas intressen och verka för att utveckla den genusvetenskapliga utbildningen vid Uppsala universitet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Litteraterna
Syftet med föreningen Litteraterna är att främja diskussioner om litteratur och retorik mellan studenter, doktorander, forskare och lärare, såväl inom den Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, som i kontakt med andra institutioner och universitet.
Föreningen har till uppgift att underlätta för studenterna att själva ordna aktiviteter som tar tillvara deras intresse för litteraturvetenskap och retorik. Litteraterna har en kombinerad social och kunskapsförmedlande roll och vill erbjuda studenterna en plattform där de dels kan stärka sin gemenskap, dels utbyta erfarenheter.

Uppsala Språkvetarsällskap (USS)
Föreningen har till ändamål att främja social samvaro inom Språkvetarprogrammet och verka som nätverk för medlemmarna i framtiden. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att anordna aktiviteter för föreningens medlemmar och ibland även för övriga språkintresserade. Föreningen ska också anamma en aktiv studiebevakande roll för hela Språkvetarprogrammets räkning.

KulöR, förening för kulturentreprenörer
KulöR är kulturentreprenörsprogrammets studieråd och bildades under vårterminen 2010. Syftet är att främja studentrepresentation och ta tillvara på studenternas intressen och åsikter inom kulturentreprenörsprogrammet.

Salongen, konstvetenskaplig förening
Salongen vill skapa tillfällen för diskussion och intressanta möten för att på så sätt stärka gemenskapen mellan studenter och institutionens olika delar. Vår ambition är att Salongen ska fungera som ett komplement till studenternas konstvetenskapliga studier samt att genom våra aktiviteter öka möjligheterna att fördjupa sig, både praktiskt och teoretiskt, inom det konstvetenskapliga fältet.

Etnograferna
Studentföreningen Etnograferna är en mötesplats för alla som är intresserade av antropologi och etnologi. Föreningen är öppen för studenter, lärare och forskare men även antropologer/etnologer som är verksamma utanför universitet.