Valinformatörer /Election officers

13 mars 2019

Gör en insats för kårens demokrati!

Valinformatörer sökes!
7-21 april går Kårvalet 2019 av stapeln. Under denna period kommer alla medlemmar i Uppsala Studentkår kunna rösta på de partier och kandidater de vill ska leda kårens arbete under läsåret 2019/2020. Uppsala Studentkårs Valutskott söker nu drivna och engagerade studenter som vill hjälpa till att göra Kårvalet 2019 till det bästa någonsin! I uppdraget ingår att under perioden 7-21 april 2019 sprida information om Uppsala studentkår och kårvalet till universitetets studenter genom närvaro vid bokbord på olika campus, samt kortare klasspresentationer där ni kort informerar om kårvalet. Utöver mer kunskap om hur praktiskt valarbete går till och en merit på ditt CV, får du som valinformatör även ett arvode för de timmar du arbetar, samt en betald utbildning i början av april. För att söka posten, skicka  en kort presentation om dig själv till val [at] us.uu.se. Vi tillsätter valinformatörer löpande, så hör av dig så snart som möjligt, dock senast 27 april. För mer information, kontakta valutskottet på val [at] us.uu.se.

Election officers wanted!!
7-21 of April, the Student Union Election 2019 will be held. During this period, all members of Uppsala Student Union will be able to vote for the parties and candidates they want to lead the Student Union’s work during the academic year of 2019/2020. The Student Union’s Electoral Committee is now looking for driven and committed students, who want to help make the Student Union Election 2019 to the best election ever! The assignment includes spreading information about Uppsala Student Union and the Election to the University’s students through information stalls during the period 7-21 April 2019, as well as making shorter class presentations about the election. In addition to gaining more knowledge about practical electoral work and a merit on your CV, you also get a salary for the hours you put in, as well as a paid education in the beginning of April. To apply for the post as election officer, send a short presentation of yourself to val [at] us.uu.se. We hire officers continuously, so get in touch as soon as possible, and no later than 27 April. For more information, contact the electoral committee on val [at] us.uu.se.

Relaterat innehåll