Referat från Aprilfullmäktige 2018-04-24

8 maj 2018

Kära läsare! På varje kårfullmäktige väljs en person som får i uppdrag att skriva ett referat om mötets händelser i stora drag. På aprilfullmäktige valdes till referatskrivare Martin Holmer från kårpartiet Vänsterns studentförbund (VSF).  

Fullmäktigesammanträdet tisdagen den 24 april 2018 började sedvanligt med föredrag av sektioners och styrelsens promemorior. Denna kväll fick fullmäktige muntliga redovisningar av Medicinska sektionens, Samhällsvetenskapliga sektionens och styrelsens arbete.  

En motion gällande ändring av hur stor del av medlemsavgiften (och andra intäkter) som ska tillfalla sektionerna hade skickats in till fullmäktige. Styrelsen och presidieutskottet (där samtliga sektioners presidialer samlas) ville dock hellre invänta ett helhetsförslag gällande sektionernas ekonomi och organisation. För nästa verksamhetsår lovades dock en del pengar vilket säkerligen kommer diskuteras igen på konstituerande fullmäktige i maj när sektionsfördelningen och rambudget för nästa verksamhetsår ska beslutas om.  

Styrelsen hade skickat in tre stycken propositioner till kvällens fullmäktige. En gällde ett inrättande av ett kommunikationsutskott för att stärka den interna och externa kommunikationen hos Uppsala studentkår. Två propositioner rörde Uppsala studentkårs åsikter i två otroligt viktiga frågor: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och studenter på flykt. VFU är en vital del i utbildningen för flera program, exempelvis sjuksköterskeprogrammet och lärarprogrammet och propositionen föreslog ett särskilt ställningstagande gällande VFU för att samla Uppsala studentkårs åsikter. Propositionen gällande studenter på flykt förslog ett par tillägg och ändringar i Uppsala studentkårs åsiktsprogram som ämnar att underlätta för studenter på flykt.  

I samband med propositionerna framfördes en del kritik gentemot att de inte var inskickade helt i enlighet med Uppsala studentkårs stadgar. Stadgarna fastslår att styrelsen ska skicka sina propositioner till fullmäktiges presidium nio (9) dagar innan sammanträdet. Därefter har fullmäktigepresidiet två dagar på sig att handlägga och diskutera innan alla handlingar ska skickas ut till fullmäktiges ledamöter sju (7) dagar innan sammanträdet. Styrelsen hade skickat propositionerna till fullmäktigepresidiet åtta (8) dagar innan mötet och därefter hade fullmäktigepresidiet inom en timme lagt upp handlingarna i mötesmappen. Fullmäktiges ledamöter och andra kallade till mötet hade alltså fått sina dokument i tid utan att någon skada skett hos varken fullmäktige eller fullmäktiges presidium. Ändock tog en ledamot från Uppsala universitets studenter (UUS) tillfället i akt att hota styrelsen med att de kunde dras till tingsrätt gällande stadgebrottet.  

Tråkigt nog fick diskussionen om försumbara stadgebrott ta mycket fokus, energi och tid från mötet som annars hade många viktiga frågor att diskutera. När fullmäktige äntligen kunde lämna den obekväma situationen bakom sig kunde propositionerna om VFU och studenter på flykt antas med smärre justeringar medan propositionen om ett kommunikationsutskott drogs tillbaka i väntan på vidare beredning av ärendet. Tyvärr hade många av mötets icke-reguljära deltagare, troligtvis på grund av situationen, skrämts hem innan de två viktiga propositionerna antogs.  

Därefter valde fullmäktige att skicka in två nomineringar till valmötet som hålls i maj där centrala studentrepresentantuppdrag ska tillsättas.  

Till sist kunde fullmäktige slutföra ett digitalt åsiktstorg gällande sin egna arbetsordning med samtliga ändringsförslag bifallna. 

 

Relaterat innehåll