Referat från marsfullmäktige 170314

16 mars 2017

Tisdagen den 14 mars hölls marsfullmäktige. Referatskrivare för sammanträdet är Martin Holmer.

De 22 (av 41 invalda) närvarande fullmäktigeledamöterna inledde mötet, som sig bör, med formalia. Tre invalda (både ledamöter och suppleanter) hade ej betalat sin medlemsavgift innan 1 mars och halkade således ur fullmäktige. Regler är regler. 
 
Därefter övergick fullmäktige till att diskutera styrelsens promemoria som sedvanligt föredrogs av presidiet. De rapporterade att hemsidan uppsalastudent.com äntligen verkar vara på gång att få en uppdatering, att budgeten går aningen bättre än det negativa resultat som är projicerat samt att de nu börjat arbeta med kårens framtida organisation. 
 
Efter promemorior övergick fullmäktige till den bordlagda motionen från en ledamot i kårpartiet UUS. Motionens syfte är att minska antalet ledamöter i fullmäktige från dagens 41 till 33 stycken. Eftersom detta är ett stadgebeslut krävs två beslut i fullmäktige och dessutom måste 2/3 av de 41 valda rösta för beslutet. Enkel matematik ger oss då kravet att 28 ledamöter måste skrika JA för att motionen ska godkännas. Antal närvarande när denna punkt kom på dagordningen? 24. Därför skjöts punkten framåt i agendan.
 
Mötet uppmanades att ringa in saknade ledamöter medan dagordningen fortsatte med att godkänna Studenthälsans verksamhetsberättelse, något som skedde formalitetsmässigt medan vissa (av fullmäktige tillsatta) styrelseledamöter i Studenthälsan jublade inombords av ansvarsfriheten. 
 
Till slut såg det ut som att närvaron kunde komma upp i 28 ledamöter och efter ännu lite mer väntan, och vissa opinionssvängningar inom fullmäktige (bäst beskrivna av Tidningen Ergo), begav sig mötet tillbaka till punkten om bordlagda motioner. Efter lovord om att avvakta med den andra genomklubbningen av stadgeändringarna till första mötet för HT17 ansågs det finnas underlag för att gå till omröstning i frågan. Snabba klick på mentometerknapparna gav resultatet 28 för, 0 emot och 0 avstår. Ett enhälligt fullmäktige kunde därefter avsluta mötet efter cirka 2 timmar.
 
Av Martin Holmer (VSF)

Relaterat innehåll