Referat från majfullmäktige 170504

5 maj 2017

Torsdagen den 4 maj hölls majfullmäktige. Referatskrivare för sammanträdet är Fredrik Hultman.

2017 års majfullmäktige hade en ovanligt god uppslutning. 29/41 ledamöter närvarade, vilket är klart fler än tidigare år. Däremot var enbart ett parti – Allians för kåren – fulltaligt.
 
På dagordningen fanns flertalet propositioner från styrelsen och Presidieutskottet. Ett av förslagen om att investera i USMOS behandlades i början av mötet så att 
kanslichefen Casper Wahlund inte skulle hållas kvar på fullmäktige i onödan. Beslutet om att investera över en kvarts miljon kronor fattades utan debatt eller frågor.
 
Vid behandlingen av styrelsens promemoria riktade Martin Holmer (VSF) skarp kritik mot styrelsen. På novemberfullmäktige hade ett av VSF:s förslag om opinionsbildande arbete mot universitetet för införande av så kallade MOOC:s och digitala tentamina gått igenom. Holmer uttryckte att han ”inte kan ha förtroende för styrelsen” för att de inte har drivit VSF:s fråga. Kårens presidium genmälde att de fokuserat på de större punkterna i verksamhetsplanen som antogs av kårfullmäktige i september, då VSF inte heller hade föreslagit några sådana tillägg till verksamhetsplanen under septemberfullmäktige.
 
En interpellation från VSF:s Emma van Aller om hur väl styrelsen uppfyllt målen i verksamhetsplanen behandlades. Styrelsen hade inkommit med ett niosidigt, skriftligt svar. Trots det var flera ledamöter ur S-studenter och VSF nödgade att fråga styrelsen om verksamheten. Adrian Ribbing (AFK) väckte en ordningsfråga kring varför det som syntes vara en verksamhetsberättelse behandlades före verksamhetsårets slut, men enligt fullmäktiges ordförande Jonathan Arvidsson (AFK) var det viktigt att släppa fram alla interpellationer.
 
Propositionerna som mestadels rörde uppdateringar av äldre reglementen för kårföreningar och sektioner behandlades utan någon längre debatt. Max Stenberg (S) inkom med ett yrkande om att kårföreningar ska eftersträva att alla deras medlemmar ska bli medlemmar i Uppsala studentkår, och inte 50 % som i den tidigare lydelsen. Samtliga partier slöt upp bakom yrkandet, vilket liksom övriga propositioner antogs på acklamation.
 
Ett personval förrättades. Enligt stadgan har alla partier varsitt mandat i Tidningsutskottet – det utskott som ansvarar för kårtidningen Ergo, den största enskilda utgiften i kårens budget. VSF:s mandat hade länge stått tomt eftersom partiet misslyckats att presentera en kandidat till utskottet under varje sammanträde hela verksamhetsåret. Mandatet kunde tillsättas, nästan på dagen ett år sedan övriga partier tillsatt sina mandat i utskottet.
 
Mötet avslutades med att Fredrik Hultman (AFK) tackade för sin sejour i kårfullmäktige, och önskade dem som skulle fortsätta lycka till inför framtida verksamhetsår.
 
Referatskrivare: Fredrik Hultman (AFK)

Relaterat innehåll