Referat från konstituerande fullmäktige 170523

29 maj 2017

Tisdagen den 23 maj hölls konstituerande fullmäktige.  Referatskrivare för sammanträdet är Gustav Sundell.

Konst-fum står för konstituerande fullmäktige och är det möte som nästa verksamhetsårs kår-fullmäktige beslutar om rambudget och vilka som ska inneha 
kårens förtroendeuppdrag och viktiga studentrepresentationsuppdrag.
 
Årets konst-fum gick av stapeln tisdagen den 23 maj i ett soligt Uppsala. Mötet öppnades av Daniel Lucas som agerade mötesordförande tills dess att vi valde 
Erik Lennerth till uppdraget. Till sekreterare valdes Carolina Engström och till referatskrivare valdes undertecknad. När formalian var klar var mötet fulltaligt, alltså alla 41 mandat var närvarande.
 
Mötet valde att ta punkt sex och sju efter formalian så att kårens kanslichef Casper Wahlund kunde närvara för frågor. Kårens sittande ordförande Daniel Simmons föredrog propositionen om medlemsavgift och rambudget, Casper berättade hur många rand hans nya djungelväst kostade. AFK berättade att de ville agera missnöjesparti och därför populistiskt proklamerade hur dåligt det är att vi HÖJER medlemsavgiften samtidigt som det är dåligt att budgeten 
går med UNDERSKOTT. Casper berättade att tillsammans med vårfestblommefonden har vi ungefär 10 miljoner i reservkapital att ta av så det är inte jättekritiskt att vi går en halv miljon back enligt budget. Kårfullmäktige beslutade att fastställa medlemsavgiften till 65 kronor, att lämna sektionernas medel oförändrade samt att anta en rambudget som går 566 000 kronor i underskott.
 
Efter punkt sex och sju kom punkt tre och fyra där punkt fyra handlade om kårvalet. Valutskottet berättade om hur kårvalet har gått och föredrog sitt resultatprotokoll. Färre röstade i år än förra året detta trots att vi har blivit fler partier i fullmäktige, Valutskottet förklarade det med att även helgen innan påsk var en helg. 
 
Därefter gick vi in på kvällens höjdpunkt nämligen valärenden. Till att börja med valde vi vilka som skulle ingå i fum presidiet. Alltså vilka som ska leda 
fullmäktigemötena under nästkommande verksamhetsår. Där valde vi in två personer som inte sitter i fullmäktige och en från VSF. I strid mot idén att fum-presidiet ska verka oberoende från styrelsen valde fullmäktige att delegera valet av sin sekreterare till styrelsen.
 
Val av ordförande och vice ordförande stod näst på dagordningen. S-studenter föreslog juriststudenten Max Stenberg till Uppsala studentkårs (kåren som 
inte företräder jurister) ordförande, inga andra kandidater framkom och en lång frågestund tog vid. Max svarade förtjänstfullt på alla frågor, så förtjänstfullt att många svarade ja på frågan om vi kunde välja honom till ordförande, ingen sa ja på frågan ”någon där emot” och därför blev han vald och fick motta fullmäktiges applåder.
 
Ann-Catrin Wells föreslogs till vice ordförande. Hon är inte med i något parti och höll ett långt anförande om hur hon vill ha en samsyn mellan partier och sektioner om vad vi vill göra med våran organisation och var tydlig med att hon tycker det är dåligt att fullmäktige är så osams baserat på partibeteckning. Efter en något kortare frågestund än den innan, valdes även Ann-Catrin utan att någon invände.
 
Efter många frågor om vad personer har för ideologi och vad för andra etiketter de nominerade hade, valdes de som föreslogs från VSF, Fi och S-studenter till styrelsen. Två från VSF, två från S-studenter och fyra från Fi. Ingen av de nominerade från AFK fick någon plats i styrelsen.
 
Det blev mycket röstningsrabalder om revisorsvalet för att mötespresidiet och vi ledamöter var dåliga på att förstå mentometerknappsmjukvaran och knapptryckningar men tillslut blev två valda. En från UUS och en obunden som tidigare suttit i fum för VSF.
 
Sedan kom vi till mötets viktigaste val nämligen valet till historiograf där vi valde att välja undertecknad. Jag känner mig hedrad att få axla ett av kårens viktigaste uppdrag.
 
Till konsistoriet, alltså universitetets styrelse, valde mötet Martin Holmer från VSF som ställde upp mot Fredrik Hultman, nuvarande suppleant i konsistoriet. Till suppleant i konsistoriet (uttalat suppleang konsekvent genom hela mötet) valde vi Sofie Annerfalk.
 
Till Studentbokhandelns styrelse valde fullmäktige att frångå praxis att välja de två senaste ordförandena för kåren samt Rolf Kroon och i stället välja samma personer som valdes förra året.
 
Övriga val som förrättades var stipendiekommittén, arkivarie, valberedningens ordförande, tidningsutskottet och Drivhusets styrelse.
 
Det sista valet var dagordningspunkt 5 dd, vilket var till ämbetet med längst namn ”företrädare med närvaro och yttranderätt i Styrelsen för Uppsala Akademiförvaltning KB samt Uppsala universitets Stiftelseförvaltning ekonomisk förening”. Detta är de instanser som förvaltar universitetets stiftelser och donationer, de brukar skryta med att de är tre gånger så bra som nobelstiftelsen på att förvalta pengar.
 
Vill man läsa alla namn och de inkomna reservationerna kommer protokollet laddas upp på kårens hemsida inom kort.
 
Referatskrivare: Gustav Sundell (UUS)

Relaterat innehåll