PRESSMEDDELANDE: Uppsala studentkår ser ljust på förslag i Tillträdesutredningen

17 mars 2017

Den 15 mars publicerades Tillträdesutredningen, en utredning som gjorts i uppdrag av regeringen för att utreda det nuvarande tillträdessystemet till universitet och högskola. Utredningen ger även förslag på förändringar som behövs och kan genomföras för att underlätta och få fler att få möjlighet till högskole- och universitetsstudier.

Utredningen innehåller bland annat ett förslag på avskaffande av meritpoäng från gymnasiet, något som Uppsala studentkår ställer sig positiva till.

- Att en persons val av språk redan i femte klass har en avgörande betydelse för möjligheten till högre studier är orimligt. Det är därför bra att systemet med meritpoäng föreslås avskaffas. Det är dessutom positivt att utredningen vill betona det livslånga lärandet och öppna fler vägar till högre studier. Fokus vara kunskap och kompetens, inte stelbenta regelverk. Att utredningen dessutom lyfter fler vägar in till högre studier för nyanlända genom bland annat behörighetsprov är även mycket positivt, säger Jakob Stone, ledamot i Uppsala studentkårs styrelse.

Utredningen föreslår också att högskoleprovet ska få en nedre åldersgräns på 19 år. Förutom detta föreslås att färre ska kunna tas in via högskoleprovet samt att högskoleprovsresultat ska vara giltigt i tre istället för fem år, samt att man bara ska få skriva högskoleprovet tre gånger på tre år. Dessutom föreslår utredningen att resultatet från provets två delar ska kunna vägas på olika sätt beroende på utbildningens karaktär och inriktning, vilket Uppsala studentkår ser som positivt, då det förbättrar högskoleprovets prognosförmåga och tydliggör för de sökande vilka färdigheter som är betydelsefulla för den sökta utbildningen.

Förhoppningen som Uppsala studentkår har är att fler och nya vägar till högre utbildning ska skapas och att studentgruppen därmed breddas. Utredningens förslag kring förändringar i tillträdessystemet för universitet och högskola kommer inom kort ut på remiss till lärosätena.

- Enligt Universitets- och högskolerådet har utvecklingen mot en mer heterogen studentgrupp i princip stått still de senaste tio åren. Det viktigaste är att förändringarna som görs i framtiden faktiskt leder till en breddad rekrytering till universitet och skapar fler vägar till högre studier, säger Karin Ottander, vice ordförande för Uppsala studentkår.

För ytterligare information, kontakta:

Josefin Kärf, politisk sekreterare, Uppsala studentkår

Telefon: 018-480 31 13

Relaterat innehåll