PRESSMEDDELANDE: Granskning av filosofisk kurslitteratur ur ett normkritiskt perspektiv

13 oktober 2017

Uppsala studentkår fortsätter arbetet med att granska kurslitteratur från ett normkritiskt perspektiv och idag släpper projektet Litteraturgranskningen sin fjärde rapport. Granskningen samordnas av Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarig och utförs av arbetsgrupper bestående av ideellt engagerade studenter som granskar sin egen kurslitteratur utifrån normkritiska frågeställningar. 

Målet med projektet är att undersöka studenters kurslitteratur för att belysa de olika maktstrukturer som finns i texter. Maktstrukturer vilka begränsar livet för individer som inte faller inom ramarna för vad som är normativt i samhället. Det långsiktiga målet är att all kurslitteratur som används ska genomgå en normkritisk granskning för att bidra till en kvalitetshöjning av utbildningsinnehållet på Uppsala Universitet.

   – Det är lätt att glömma hur begränsande normer kan vara för många individer i samhället. Att uppmärksamma hur dessa upprätthålls genom språket i den kurslitteratur som erbjuds på Uppsala Universitet är därför viktigt. Vi är stolta över att kunna presentera en ny rapport i det fortsatta arbetet av att granska kurslitteratur och hoppas fler får nys om projektet, säger Shade Amao, jämlikhetsansvarig vid Uppsala studentkår.

Rapporten som vi nu släpper granskar ett urval från kurslitteraturen på kandidatprogrammet Kultur- och samhällsanalys. Författarna till rapporten är Catrin Törnqvist och Ester Wikström som började arbeta med granskningen i våras. Boken de granskade heter The animal question, skriven av Paola Cavalieri, och behandlar argument gällande djurs moraliska rättigheter. Ett intressant resultat de hittade är inom kategorin funktionalitet där författaren i ett exempel beskriver människor med Downs syndrom och jämför dessa med personer utan funktionsvariation vilka beskrivs som “normala”. Det är lätt att missa sådana kategoriseringar, men det är ett klassiskt exempel på hur språk kan stigmatisera människor som avviker från samhällsnormerna.

Alla tidigare rapporter finns tillgängliga både digitalt på Uppsala studentkårs hemsida och i tryckt format. 

Relaterat innehåll