Månaden som gått! - November

8 december 2017

För våra kära läsare kommer här ett axplock av vad som hänt på Uppsala studentkår under höstliga november månad!

Uppsala studentkår skickade en skrivelse till rektor och universitetets ledning. Skrivelsen gällde ett disciplinärende där universitetet beslutade att överklaga en dom från förvaltningsrätten i Uppsala till kammarrätten i Stockholm. Vi ansåg att det fanns brister i hur universitetet hade hanterat ärendet. Bland annat fanns ingen studentrepresentation när beslutet att överklaga togs, och universitetet hade inte heller samrått med studenter.

Det har varit möte med Studentsamverkan, vilket är när studentkårerna träffar universitetsledningen. Uppsala studentkår lyfte bland annat upp frågan om studenternas psykosociala arbetsmiljö, samt studenternas situation på Akademiska sjukhuset. En annan viktig fråga för Uppsala studentkår är bostadssituationen för studenter med funktionsvariationer. Uppsala studentkår tycker att studenter i rullstol till exempel ska ha förtur till lägenheter som är tillgänglighetsanpassade. En funktionsvariation ska inte vara ett hinder för att kunna studera vid Uppsala universitet.

Styrelsens arbetsgrupper har kommit igång med arbetet att utvärdera hur universitetet arbetar med studenternas kursvärderingar. Studenternas kursvärderingar är ett viktigt instrument för att jobba med kvalitetsutvecklingen på kurser vid universitetet.

SFS (Sveriges förenade studentkårer) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor och driver studentpolitik på nationell och internationell nivå. Uppsala studentkår är en del av denna sammanslutning. Inom SFS finns det olika forum för att stärka samarbetet kårerna emellan, ett sådant forum är ”Projektet”. Projektet består av studentkårerna från Göteborg, Lund och Linköping, samt Umeå studentkår och Uppsala studentkår. Projektet hade möte i Umeå och diskuterade vilken studentfråga de ville att SFS skulle fokusera på och driva de kommande tre åren. Majoriteten tyckte att psykosocial hälsa var den viktigaste frågan, och Projektet planerar att skriva en debattartikel i ämnet.

I november anordnade kåren sin terminsvisa studiesociala aktivitet, den så kallade Råbiffen. Givetvis har kåren moderniserats och idag finns det andra matalternativ än en rå biff. Vissa av nationerna har till exempel ett pizzakäk innan själva evenemanget. Eventet är uppskattat och återkommer en gång per termin.

Vi anordnade också en utbildning i Hållbart engagemang i mitten av november. Utbildningen handlar om rollbeskrivningar, föreningskultur, konflikthantering och olika metoder att hantera stress på – håll utkik efter nästa tillfälle i januari! 

Relaterat innehåll