Gällande proposition om kårstatusansökan

30 november 2012

Uppsala studentkår kommenterar studentomröstningen och det beslut styrelsen fattade igår gällande proposition till kårfullmäktige om kårstatusansökan.

Igår (29/11) beslutade Uppsala studentkårs styrelsemöte att i en proposition till kommande fullmäktige rekommendera fullmäktige att söka kårstatus för alla fakulteter vid Uppsala universitet med undantag av Farmaceutiska fakulteten och Campus Gotland.

Vid Uppsala studentkårs oktoberfullmäktige beslutades att projektgruppen bestående av båda organisationers presidier skulle precisera hur valresultatet skulle tolkas innan valets genomförande. Vid styrelsemötet som Uppsala studentkår höll den 1 november beslutades att lägsta valdeltagande i omröstningen skulle vara 50 procent och att detta skulle vara Uppsala studentkårs utgångspunkt. Uppsala studentkår ansåg att ett minst femtioprocentigt valdeltagande var nödvändigt för den här typen av val. Till skillnad från Uppsala studentkårs kårval fanns här två tydliga alternativ som stod emot varandra och som skulle påverka studentinflytandet vid hela Uppsala universitet. I diskussionerna inom projektgruppen, bestående av båda organisationers presidium, ansåg dock UTN att ett tioprocentigt valdeltagande var nog för att kunna säga att TekNat-studenterna sagt sitt.

När förhandlingarna kring valdeltagandet strandade betydde detta också att organisationerna hade två olika ingångspunkter till när valresultatet skulle vara gällande. Detta är något som alltså från början inte överensstämde med kravet från Uppsala studentkårs fullmäktige om att definiera vad som krävdes för att valet skulle vara giltigt. Trots att man inte uppfyllt Uppsalas studentkårs fullmäktiges beslut kring detta gjorde man sitt bästa för att säkerställa en demokratisk omröstning.
 
Under den omröstning som genomfördes hade stora grupper problem med att rösta. De tekniska murarna innefattade i första hand forskarstuderande. Utöver det har det i informationen som Uppsala studentkårs valarbetare samlat in framkommit uppgifter om stora och avsevärda brister i bevarandet av valhemlighet och direkta påtryckningar vid valstationerna som inte var i linje med de förhållningsregler organisationerna enats kring. Med utgångspunkt i detta, och med noga övervägande av de argument som lagts fram för att Uppsala studentkår ska avstå från att söka kårstatus för TekNat-fakulteten, har styrelsen beslutat om sin proposition.
 
En rapport kring de oegentligheter som varit gällande under valveckan håller i dagsläget på att sammanställas av Uppsala studentkår.
 
I Uppsala studentkår har det de senaste åren funnits ett tydligt mål för decentralisering för att komma närmare medlemmarna. Organisatoriskt har kåren gått igenom en stor förändring genom bildandet av sektioner.
 
Sektionerna och det som brukas kallas för sektionaliseringen är mycket viktiga utgångspunkter för oss i vårt arbete. Genom sektioner skapas tydligare förankring lokalt, och det blir också lättare att snabbt hitta en kanal för att som student kunna engagera sig i kåren och få stöd. En lokal närvaro är för oss mycket betydelsefull och sektionerna är i sitt arbete oerhört viktiga för den studiebevakning som utförs genom Uppsala studentkår. Vi tror att Uppsala studentkår genom att vara dels en stor organisation med goda påverkansmöjligheter, dels genom arbetet genom att decentralisera arbetet för att ge stöd på en lokal nivå, på ett bra och tydligt sätt kan representera studenterna vid Uppsala universitet.
 
Uppsala studentkårs presidium
30/11 2012

Relaterat innehåll